Our Vicars
 

 

 

 

 

 

 
 
Rev. Fr. Basil Abraham   Rev. Fr. Sibi Joseph  
Rev. Fr. Basil Abraham
2012 - 2014
  Rev. Fr. Sibi Joseph Edapulavan
2012
 
       
Rev. Fr. Eldho Varkey Valiyaparambil   Rev. Fr. Boby Thomas  
Rev. Fr. Eldho Varkey Valiyaparambil
2011-2012
  Rev. Fr. Boby Thomas
2010-2011
 
       
Rev. Fr. Geevarghese Kuzhiyelil   H.G. Mor Irenious Paulose  
Rev. Fr. Geevarghese Kuzhiyelil
2008-2010
  H.G. Mor Irenious Paulose
2007-2008
 
   
Featured Video